Wat zit in de DAKEA product garantie?

Altaterra Ltd., ondernemingsnummer 08-09-013626, Malom köz 1, 9431 Fertőd, Hongarije ("Altaterra") biedt een 10-jarige garantie op het raam en knipperende producten. Hieronder vindt u de garantievoorwaarden.

I. Duur en dekking van de garantie

• Altaterra verleent de eindgebruiker een garantie van tien jaar voor alle dakramen (met uitzondering van koude ramen) inclusief ruiten en flitsen.

• Altaterra verleent de eindgebruiker een garantie van twee jaar op koude ramen, zonwering en zonwering accessoires.

• Bovenop de basisgarantie van tien jaar voor dakramen, biedt Altaterra de eindgebruiker een extra tien jaar garantie op geïnstalleerde Dakea ™ dakramen, op voorwaarde dat de eindgebruiker correct is registreerde zijn Dakea ™ dakraam door in te vullen en door te sturen naar Altaterra, een vragenlijst beschikbaar op https://dakea.net/customer/create

• De rechten onder de aanvullende garantie kunnen door de eindgebruiker worden uitgeoefend door de dealer hiervan te voorzien wie het Dakea ™ -product is gekocht of - als dit niet mogelijk is - om Altaterra de bevestiging te geven van verlenging van de garantie, die wordt gegenereerd bij het registreren van het dakvenster van Dakea ™. De looptijd van de langdurige garantie vervalt 20 jaar na aanvang van de garantie zoals gedefinieerd in Deel II hieronder.

• Ongeacht het bovenstaande hebben gasveren van Dakea ™ dakramen slechts een garantie van twee jaar. De garantie is van toepassing op de bovengenoemde producten die zijn geleverd aan de eerste eindgebruiker na 1 mei 2012.

II. Begin van de garantie

De garantieperiode begint wanneer het nieuwe product bij de eerste eindgebruiker wordt afgeleverd. Als de eindgebruiker het tijdstip van levering niet kan documenteren, behoudt Altaterra zich het recht voor om het te bepalen aanvang van de garantie op basis van documentatie die de productiedatum waarschijnlijk maakt.

III. Omvang van de garantie

De garantie dekt gebreken als gevolg van materiaal-, productie- of structurele fouten. Wanneer geldige klachten worden ingediend tijdens de aansprakelijkheidsperiode, is de aansprakelijkheid van Altaterra beperkt tot gratis levering van een nieuw equivalent product of onderdeel. Altaterra is echter gerechtigd om gebreken te verhelpen waar dit een oplossing is in Altaterra's mening kan goed worden gemaakt. Altaterra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten van ontmanteling van het oude product, verwerking een nieuw product, een nieuw product installeren of vergelijkbare kosten.

ANDERS DAN UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN, IS ALTATERRA NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES, KOSTEN, UITGAVEN DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS DOOR DE EINDGEBRUIKER ZIJN GEMAAKT EN DIE NIET ANDERS AANSPRAKELIJK ZIJN SCHADEVERGOEDINGEN OF COMPENSATIE.

ALTATERRA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID ANDERE DAN WAT KAN VOLGEN UIT VERPLICHTE WETGEVING.

Altaterra sluit zijn aansprakelijkheid in nalatigheid niet uit of beperkt deze niet voor dood of persoonlijk letsel, of voor fraude of opzettelijke verzuimen, of anderszins voor zover enige uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid door de wet nietig, verboden of niet-afdwingbaar is.

Het verstrekken van vervangende producten of componenten of reparatie zal de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengen.

IV. Schriftelijke klacht

Om een ​​beroep te doen op deze garantie dient de eindgebruiker een schriftelijke klacht in binnen de garantieperiode met de dealer van wie het product is gekocht of - indien dit niet mogelijk is - met Altaterra binnen een maand na de eindgebruiker het defect ontdekt of had moeten ontdekken.

V. Niet-dekking

Deze garantie dekt niet: Elke verkleuring van niet-zichtbare delen, verandering van kleur en vervaging veroorzaakt door de zon / condensatie / zure regen / zoute spatten of andere omstandigheden met een corroderend of materiaalveranderend effect, enige verkleuring of verslechtering van het hout door het niet schuren en opnieuw vernis van het hout ten minste om de twee jaar, knopen in het hout, natuurlijke variaties in de kleur van het hout, evenals aluminium en staal en licht onvolkomenheden - inclusief kleurvariaties in de ruit - die het zicht of enig ander soortgelijk materiaal niet wezenlijk verminderen voorwaarden, ongeacht of deze als defecten kunnen worden aangemerkt. Bovendien dekt de garantie niet eventuele gebreken of schade als een direct of indirect gevolg van: a) een gebrekkige installatie, d.w.z. een installatie die in strijd is met de installatie-instructies of (bij gebrek aan dergelijke instructies) in tegenstelling tot goed vakmanschap, b) installatie buiten de aanbevolen installatiegebieden, c) foute bediening of verkeerd gebruik, d) verwaarlozing van onderhoud zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing of (indien dergelijke aanwijzingen ontbreken) verwaarlozing van het gebruikelijke onderhoud, e) gebruik van incompatibele reserveonderdelen onderdelen of accessoires (bijvoorbeeld voeding), f) transport of enige andere vorm van hanteren, g) productaanpassingen, h) overmacht i) andere gebreken of schade die niet te wijten zijn aan materiaal, productie of structurele gebreken, terwijl de voorgaande opsomming is niet uitputtend.

VI. Diversen

Naast deze garantie zijn de toepasselijke dwingende rechtsregels van toepassing. Dit kan het effect hebben dat op sommige punten de rechten van de eindgebruiker kunnen beter zijn dan die in de huidige garantie worden vermeld. De garantie beperkt niet de rechten die de eindgebruiker kan hebben tegenover elke dealer van wie de eindgebruiker het product heeft gekocht. Deze garantie wordt uitgelegd en beheerst door de Hongaarse wetgeving.

VII. Opmerkingen - Aanvullende verklaringen

Opmerking 1: "Eindgebruiker" betekent de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar van het product is en het niet heeft verkregen met het oog op doorverkoop of installatie in de loop van een onderneming.

Opmerking 2. "Eerste eindgebruiker" betekent de eindgebruiker die het product voor het eerst verwerft van Altaterra, een dealer of een ander natuurlijke of rechtspersoon die het product doorverkoopt of installeert in het kader van een bedrijf.

Opmerking 3: De garantie kan worden ingeroepen in geval van een defect overeenkomstig de wetenschappelijke en technische kennis van de tijdstip van het begin van de garantieperiode. De oorzaak van het defect moet tegelijkertijd aanwezig zijn.

Opmerking 4. Eventuele afwijkingen tussen de normen die gelden op het moment van aankoop (inclusief bijvoorbeeld normen die worden gevormd de basis van de CE-markering) en de (wettelijke) uitstraling van het product volgens de relevante normen geldig op het moment van productie zijn niet inbegrepen in gebreken of fouten gedekt door de garantie.

Opmerking 5. Het staat bij de eindgebruiker om te documenteren dat de garantietermijn niet is verlopen.Hulp nodig bij het configureren? Bel gratis 0800 80 888  of  Live Chat

Deel deze pagina op

Inhoud wordt geladen...